Framgång när irländsk petition om kosttillskott fortsätter hållas öppen

I måndags försvarade Irlands hälsofackhandel sin inlaga mot Europakommissionens planerade fastställande av högsta tillåtna dagsdoser av vitamin- och mineraltillskott inom EU. The Irish Association of Health Stores (IAHS) inlämnade sin petition till EU i december 2007. Petitionen hade stöd från 60 000 irländska medborgare och gör gällande att sättet att harmonisera högsta tillåtna doser (under Kosttillskottsdirektivet 2002/46/EG som snart kommer att förverkligas av Europakommissionen) kommer att orättmättigt påverka konsumenter, hälsokostaffärer och komplementär- och alternativmedicinska yrkesutövare.  

Istället för att avsluta handläggningen av IAHS petitionshandling, vilket var den uppenbara avsikten för Europakommissionen vid mötet, insisterade ordföranden för EU-parlamentets remissutskott på att inlagan ska fortsätta att vara öppen.
Dessutom begärde ordföranden att frågeställningarna remitterats vidare till EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) för närmare beaktande. Europakommissionen har också blivit ombedd att skriftligen lämna ett svar till utskottet angående utmaningarna som uppstod i gårdagens diskussioner.

Alla fyra irländska ledamöterna från remissutskottet som var närvarande och deltog i diskussionerna uttryckte oro över kommissionens förslag och dess möjliga påverkan på små och medelstora företag och konsumenter. Detsamma uttryckte den enda brittiska ledamoten som deltog i diskussionen, Roger Helmer. Inga EU-parlamentariker hade avvikande åsikter.

Irländska EU-parlamentariker, Kathy Sinnot, vice ordförande för remiss kommittén och anförare för inlagan, sa: "Det här direktivet är absurt och kontrollerande. Det har lett till mycket oro över hela Irland bland dem som handlar i lokala hälsokostaffärer och som använder vitaminer och mineraler för att förbättra och behålla hälsan."
Hänvisande till det föreslagna systemet tillade Sinnott: "När det gäller min egen son, ämnar det nya systemet att "skydda" honom från höga doser av kosttillskott, men det är just dessa doser av kosttillskott som har skyddat honom från undernäring och har räddat livet på honom. Trots detta är de nu i riskzonen för att bli förbjudna."

Dr Robert Verkerk, vetenskaplig rådgivare till IAHS - närvarande som representant för petitionärerna - sa: "Det finns ett stort antal vetenskapliga brister i riskutvärderingsmetoderna som EU-kommissionen och EFSA (European Food Safety Authority) överväger. De stora förlorarna kommer att bli små och medelstora företag och hälsomedvetna konsumenter om inte EU väljer att använda andra kända vetenskapliga metoder."
Dr Verkerk uppmanade till en riktig vetenskaplig debatt så fort som EU-kommissionen släpper sitt "utkast" för högsta tillåtna nivåer. Han varnade också för risken av en svart marknad av helt okontrollerade produkter som potentiellt skulle kunna utsätta konsumenter för betydande risker om strikta maxdoser införs för hela EU. Verkerk sa: "den oundvikliga utvecklingen av en svart marknad skulle slå tillbaka på Kommissionens fastställda mål att skydda konsumenten."

EU-kommissionens ställning i frågan presenterades av Basil Mathioudakis, chef för avdelningen för "Food Law, Nutrition & Labeling". Mathioudakis förväntar sig att kommissionen kan vara redo att publicera utkastet till högsta tillåtna nivåer i slutet av februari eller i mars. I hans svar på den irländska inlagan fastslog han att den huvudsakliga avsikten med den föreslagna lagen var att försäkra sig om att konsumenterna blir tillräckligt skyddade. Han nämnde också att det finns politiska såväl som vetenskapliga påtryckningar mot att sänka doserna av tillskott i länder som Irland, Storbritannien, Holland och Sverige. Länder som för närvarande tillåter högre doser än större delen av resten av EU.

Irländska EU-ledamot Marian Harkin som kommenterade gårdagens möte sa: "Bra vetenskaplig forskning är det grundläggande kravet här. Modellerna som används av kommissionen behöver en ordentlig utvärdering." Hon frågade: "Hur kan ni sätta begränsningar för näringsämnen utan att i beräkningarna ta med variationerna i livsmedelskvalitet mellan olika geografiska regioner inom EU eller mellan olika årstider, där det på vissa ställen kan vara svårt att få tag i färska, näringsrika produkter under vintermånaderna?"

"Det finns all anledning att bevara de nationella kompetenserna", tillade Harkin, "och för att införa en partiell istället för total harmonisering av dessa nivåer. Det här skulle kunna skapa en vin-vin situation för alla parter, där man försäkrar sig om att riskerna för både överkonsumtion och underkonsumtion av vitaminer och mineraler blir minimerade."

Jill Bell, ordförande för IAHS som också närvarade vid mötet med remissutskottet sa:" IAHS gläder sig över stödet som EU-ledamöterna gav vår inlaga och med ordförande Libickis uppenbara vilja att lyssna på oss. Vi ser fram emot inledningen av djupare diskussioner och är optimistiska om att dagsaktuell vetenskap nu har en möjlighet att påverka EFSA:s överläggningar. Alla förseningar när det gäller att sätta MPL (Maximum Permitted Levels) ska välkomnas varmt om de baseras på tillämpningen av vetenskaplig forskning och en lag som står i rimlig proportion till detta. Alla parter borde bli nöjda om en sådan överenskommelse kan åstadkommas."

Ämnet diskuteras vidare vid ett öppet möte hos Irlands livsmedelsverk (FSAI) i Dublin den 27 januari. Dr Robert Verkerk, Basil Mathioudakis, Dr Mary Flynn (från FSAI) och dr Alan Ruth (från "the Irish Health Trade Association") kommer att vara huvudtalare.

Översatt av Branschrådet för InnovativHälsovård från ett gemensamt pressmeddelande för the Alliance for Natural Health (ANH) och Irish Association for Health Stores  2009-01-21