Enkätsvar från Centerpartiet

06-08-18 

Vad vill ni göra för att motverka korruptionen mellan läkemedelsindustrin och läkarkåren?

Svar:
Det är viktigt att fortbildning av läkare och sjukvårdspersonal är produktoberoende. All form av vidareutbildning ska därför anordnas av arbetsgivaren (landstingen). SKL har utfärdat riktlinjer för hur dessa frågor ska hanteras. Det är av stor vikt att dessa riktlinjer beaktas och utvärderas kontinuerligt.Hur vill ni förhindra att medicinskt sakkunniga, som fattar beslut om behandlingsmetoder och läkemedel till patienter, har dolda ekonomiska bindningar till läkemedelsindustrin?


Svar:
Se svar fråga 1.Livsmedelsverket har fått hård kritik för att inte ta hälsoriskerna med transfetter på allvar. Kritiken har riktat in sig på att Livsmedelsverket verkar stötta industrins särintressen hellre än att se till konsumenternas bästa. En orsak kan vara att Livsmedelsverket sorterar under Jordbruksdepartementet i stället för Socialdepartementet, som har det övergripande ansvaret för folkhälsan. (Ett avskräckande exempel på hur fel det går om man blandar ihop skyddet för befolkningens hälsa med ekonomiska särintressen är hur galna kosjukan hanterades i England på 1990-talet. Den centrala veterinärmyndigheten låg då under jordbruksmyndigheten. När skandalen blev ett faktum i mitten på 90-talet flyttades ansvaret till ett annat departement.) Vill ni flytta Livsmedelsverket till Socialdepartmentet?


Svar: Vi har i dagsläget inga sådana planer. Det är dock viktigt att det finns en nära samverkan mellan Livsmedelsverket och Socialdepartementet.


 Hur ställer ni er till "Botavdrag”, det vill säga att konsumenten själv får välja förebyggande och alternativmedicinska behandlingar, med avdrag (mot uppvisade kvitton) på skatten? Detta med tanke på det växande intresset för alternativ hälsovård?


Vi vill förbättra förutsättningarna för hälsofrämjande insatser inklusive egenvård. . Vi är därför positiva till. idén om ett BOT-avdrag och är beredda att överväga det.


Vad gör ni för att få bort moms på alternativmedicinsk behandling?  Det är diskriminerande och orättvist mot konsumenten. Man betalar inte moms när man besöker läkare.


Svar: Vi är beredda att överväga att ta bort momsen på alternativmedicinsk behandling. Detta ansågs länge omöjligt, då den komplementär- och alternativmedicinska sektorn inte gick att definiera. Detta har branschen åtgärdat genom att införa ett auktorisations- och kvalitetssäkringssystem av komplementär- och alternativmedicinska yrkesutövare.


Vad gör ni för att svenska folket ska vara friska? Hur mycket satsar ni på förebyggande vård och alternativ medicin?


Svar: Vi vill ge människor förutsättningar att vårda sin hälsa; verktyg, kunskaper och motivation. Vi vill därför starta redan i skolan med satsningar på skolhälsovård och undervisning om goda kostvanor och regelbunden fysisk aktivitet. Vi har lagt förslag om ett utbyggt ”hälsonät” och erbjudande av ett ”hälsopass” som kan användas för direkt och snabb kontakt, rådgivning m.m.
Vi vill också att patienterna ska ges ökad information om vilka alternativa behandlingsmetoder som finns. Vi vill förändra lagstiftningen så att alternativmedicinsk behandling som uppfyller kvalitetskraven kan tillåtas inom hälso- och sjukvården som komplement till skolmedicinen. Vi vill avsätta särskilda medel för att bygga upp ett kompetenscentrum och för att möjliggöra egna forskningsprojekt.


Vi avsätter 110 miljoner kronor utöver regeringen för dessa ändamål.Var gör ni för att vända den onda trenden med ohälsa, fetma och diabetes hos barn? Jobbar ni för att få bort läsk och snask i skolorna?


Svar: Ja vi önskar att kommunerna uppmanas att stoppa försäljning av godis och läsk inom skolans område. Landets skolor bör istället uppmuntras att satsa på utbildning av kökspersonal för att finna nya nyttiga produkter i syfte att minska intaget av fetthaltig mat.

Malin Törnquist - Politisk sekreterare / Finansutskottet
Centerpartiets Riksdagskansli

2006-08-18